S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

NOVINKY na Váš email do okénka zadejte adresu

Při nákupu za 1200 Kč platíte jen 50% za dopravu!

Doprava ZDARMA na nákup nad 2000 Kč

Zasílání objednávek mimo území ČR je možné po předchozí dohodě. Náklady na dopravu Vám sdělíme dodatečně.

Rozměry: pokud není definován konkrétní údaj, jsou rozměry u jednotlivých artiklů vždy uvedy v pořadí:               šířka x výška x hloubka.

Veškerý obsah a fotografie na tomto e-shopu podléhají autorským právům. Jejich kopírování a použití, bez našeho souhlasu, je nepřípustné a bude zpoplatněno!


 


NajduZboží.cz Alfa Elchron Navštivte Starapuda.cz u ShopMania Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.starapuda.cz

 

1. úvodní stanovení

1.1.        Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele Jana Macková – Stará půda, sídlo: Nové Dvory 25, 262 03 okr. Příbram, identifikační číslo - 66045207, daňové identifikační číslo - cz6852230627, (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.starapuda.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.        Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.starapuda.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3.        Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.        Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.5.        Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. uživatelský účet

2.1.        Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

2.2.        Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.3.        Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. uzavření kupní smlouvy (OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ)

3.1.        Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu může kupující telefonicky, emailem nebo prostřednictvím internetového obchodu. Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná.

3.2.        Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 422 Občanského zákoníku.

3.3.        Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty  a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží (viz.čl.9.1.).

3.4.        Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.5.        Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

-          objednávaném zboží (objednané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

-          způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

-          informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.6.        Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7.        Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8.        Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.9.        Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.10.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. cena zboží a Platební podmínky

4.1.        Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti nebo kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

4.2.        Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.        V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4.        V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5.        Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6.        Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.7.        E-shop starapuda.cz nepodléhá EET, nepřijímá platbu v hotovosti ani platební kartou.

 

5. odstoupení od kupní smlouvy

5.1.        Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího obzvláště, jedná-li se o zboží, které není standardně v nabídce prodávajícího, tedy je prodávajícím na jeho sklad zakoupeno přímo na vyžádání (objednání) kupujícím. Toto zboží je v nabídce vždy označeno poznámkou: na objednání. V případě, že kupující toto zboží neuhradí nebo zásilku nepřevezme, je prodávající oprávněn účtovat 20% z ceny objednaného zboží, případně připočte vynaložené náklady spojené s nepřevzetím či vrácením zboží (náklady na přepravu, balné apod.). Kupujícímu bude prodávajícím vystaven řádný daňový doklad, který bude zaslán elektronickou poštou, originál dokladu bude zaslán doporučeně na adresu kupujícího. Doklad bude obsahovat vyčíslenou částku, kterou je kupující povinen uhradit do dne splatnosti uvedeného na dokladu. V opačném případě je prodávající oprávněn účtovat poplatek z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky denně. Pokud dlužná částka nebude uhrazena do 3 měsíců ode dne splatnosti, bude závazek kupujícího předán k vyřízení oddělení pro vymáhání dluhu.

5.2.        Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@starapuda.cz.

5.3.        V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.  Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Neobdrží-li prodávající zboží ve stanovené lhůtě, je prodávající oprávněn zboží nepřevzít a nárok na odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku zaniká.

5.4.        V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím výhradně a pouze bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající není oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Náklady na dopravu se vrací jen do výše nejnižší nabízené dopravy.

5.5.        Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.        Je-li společně se zboží poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.7.        V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu (byla-li kupujícím uhrazena před odesláním zboží), a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8.        Kupující bere na vědomí, že pokud kupujícím objednané a prodávajícím odeslané zboží ve stanovené úložní době u dopravce nevyzvedne, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Kupujícímu bude prodávajícím vystaven řádný daňový doklad, který bude zaslán elektronickou poštou. Doklad bude obsahovat vyčíslenou částku (náklady na přepravu, balné apod.), kterou je kupující povinnen uhradit do dne splatnosti uvedeného na dokladu. V opačném případě je prodávající oprávněn účtovat poplatek z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky denně. Pokud dlužná částka nebude uhrazena do 3 měsíců ode dne splatnosti, bude závazek kupujícího předán k vyřízení oddělení pro vymáhání dluhu.

 

6. přeprava a dodání zboží

6.1.        Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.        V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3.        Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. (Česká pošta do dvou pracovních dnů). V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.4.        Prodávající neručí kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo plně vinou přepravce a jeho prodlením.

6.6.        Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. dodací lhůty

7.1.        Zboží, které má prodávající k dispozici na skladě je obvykle odesláno do 2 pracovních dnů. Případně je jiný termín dodání uveden u nabízeného zboží na internetových stránkách prodávajícího, případně je termín dodání stanoven na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

7.2.        V případě dodání zboží dopravcem na základě požadavku kupujícího, se lhůta dodání výše uvedená prodlužuje o 1-2 pracovní dny.

7.3.        V případě bezhotovostní platby je zboží odesláno obvykle do 2 pracovních dnů od okamžiku připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

8. odpovědnost za vady, záruka

8.1.        Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

8.2.        Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

8.3.        V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

8.4.        Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

8.5.        Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

9. nemožnost plnění, změna ceny a jeho následky

9.1.        U zboží, které bylo uvedeno v nabídce prodávajícího s informací „na objednávku“, může prodávající odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy vůči kupujícímu podnikateli ohledně zboží, které je uvedeno v nabídce prodávajícího s informací, že není skladem v okamžiku objednávky kupujícího, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

 

10. další práva a povinnosti smluvních stran

10.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2.      Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

10.3.      Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

10.4.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.5.     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

10.6.      Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ a zasílání obchodních sdělení

11.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2.      Prodávající prohlašuje, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasíte se zasíláním nabídkových-mailů z internetového obchodu firmy „Stará půda“, v souladu se zákonem č.480/2004 Sb. „O některých službách informační společnosti“

 

12. REKLAMACE

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi je:

- poškozeno vlivem dopravy, případně došlo k úbytku obsahu, je nutné okamžitě na doručovací poště (nebo na kterékoliv poště) uplatnit reklamaci a žádat o náhradu škody – vrácení hodnoty obsahu zásilky. Uplatnit a zahájit reklamační řízení je nutné do dvou pracovních dnů po dodání zásilky.

Zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení nebo tento stav doložit jiným způsobem (nejlépe pořídit fotodokumentaci).

Převzetím doručené zásilky od České pošty se zákazník stává majitelem zásilky včetně jejího obsahu. Reklamaci může uplatňovat pouze zákazník! Reklamaci zboží neuplatňujete u prodejce!

- nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu.

- z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 5.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady

Jak postupovat

12.1.      Zašlete výrobek na adresu Nové Dvory 25, 262 03 Nový Knín. Přeprava je hrazena prodávajícím. Zásilka musí být kompletní, včetně příslušenství a veškeré dokumentace, které kupující se zbožím obdržel (paragon, záruční list apod.). Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

12.2.      Ihned po obdržení zboží Vám zašleme reklamační protokol.

12.3.      Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno tak, aby nedošlo k jeho případnému poškození.

12.4.      V případě uznání reklamace bude zboží vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.

12.5.      Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

12.6.      Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

12.7.      U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

12.8.      O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

 

13. závěrečná ustanovení

13.1.      Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

13.3.      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.4.      Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná

 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek

Obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2017 do odvolání. (v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu).

 

V Nových Dvorech 25

dne 28.2.2017                                                                                     „Stará půda“

Jana Macková


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

MmNhNzh